Kulturnacht Tübingen, „Unverpackt“, Lesung,
Frau Afonin / Herr Marmé